Misj Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej jest niesienie pomocy osobom bdcym w potrzebie poprzez dziaalno misyjn, rozwojow, edukacyjn, humanitarn oraz wszelk dziaalno suc ochronie godnoci ycia ludzkiego od poczcia do naturalnej mierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOORDYNATOR z dnia 02 maja 2012 r.

Zapraszamy do zoenia oferty na penienie w funkcji KOORDYNATORA projektu w ramachprojektu "Integracja w globalnej wiosce. Dziaania na rzecz rozwoju wsppracy midzynarodowejw rodowisku lubelskim? finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz IntegracjiObywateli Pastw Trzecich, budetu pastwa i rodkw wasnych Stowarzyszenia SolidarnociGlobalnej .

1. DANE ZAMAWIAJCEGO:

Stowarzyszenie Solidarnoci Globalnej

ul. Niepodlegoci 13/34, 20-246 Lublin

Tel. /81/ 534 26 52, fax. /81/ 532 45 45,

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NIP 946 253 37 64

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

Zapraszamy do zoenia oferty na penienie w okresie od 14.05.2012 r. do 30.06.2013 r. funkcjiKOORDYNATORA projektu w ramach projektu "Integracja w globalnej wiosce. Dziaania na rzeczrozwoju wsppracy midzynarodowej w rodowisku lubelskim? finansowanego ze rodkwEuropejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich, budetu pastwa i rodkwwasnych Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej .

Podstawowe obowizki:

biece i kompleksowe zarzdzaniem projektem, weryfikacja i podpisywanie umw z personelemprojektu, nadzr nad dziaaniami podejmowanymi w projekcie oraz sprawozdawczoci dooperatora projektu, podzia zada i zakresu obowizkw kadego czonka zespou, przekazywaniewytycznych dotyczcych realizacji i kontroli danego etapu projektu i kwestii spornych, weryfikacjai przygotowanie sprawozda i wnioskw o patno, nadzr nad wydatkami i dziaaniamipodlegajcymi PZP; wybr miejsc szkoleniowych i organizacja zaj, wsppraca z ksigowym przymonitoringu ksigowo-finansowym

Wymagane wyksztacenie i dowiadczenie zawodowe oraz umiejtnoci:

Zamawiajcy wymaga aby osoba penica funkcj KOORDYNATORA PROJEKTU posiadaa nastpujcewyksztacenie i dowiadczenie zawodowe:

umiejtno pracy w grupie i zarzdzania zespoem i projektem, otwarto, kreatywno,dowiadczenie w pracy z cudzoziemcami i znajomo wytycznych dotyczcych EFI, dowiadczenie w realizacji projektw finansowanych ze rodkw UE w tym EFI i EFU, umiejtnoci koordynacji zadazwizanych bezporednio z realizacj projektu.

Do oferty naley doczy dokumenty potwierdzajce wyksztacenie i dowiadczenie: CV, dyplomy,zawiadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.

Zamawiajcy informuje, e projekt jest finansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu narzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich, budetu pastwa i rodkw wasnych StowarzyszeniaSolidarnoci Globalnej .

3. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty poprawne pod wzgldem formalnym zostan ocenione na podstawie kryterium:

Cena ? waga kryterium 100 %

Oferta z najnisz zaoferowan cen otrzyma 100 punktw, pozostae oferty proporcjonalnie mniej.

4. TERMIN I SPOSB ZOENIA OFERTY

Sposb przygotowania oferty:

a) Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rczniedugopisem bd niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

b) Koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

c) Oferent moe zoy w prowadzonym postpowaniu wycznie jedn ofert.

d) Ofert naley umieci w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.

e) Oferty mona skada wg wzoru formularza ofertowego (za. Nr 1).

Miejsce i termin skadania ofert:

Oferty mona skada osobicie w godz. 10:00 ? 15:00 lub przesa na adres biura Zamawiajcego: ul.

Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin do dnia 11.05.2012 r. do godz. 15:00.

Wzr zgoszenia

 
Nasz kana na YouTube

Translator
Zaloguj