Droga dialogu

Szczególnie cenne było świadectwo pana Mikaila, który podzielił się swoim doświadczeniem dotyczącym tego, jak trafił do Polski i jakie były pierwsze lata jego pobytu w naszym kraju. Kiedyś sam był uchodźcą, teraz pomaga osobom, które w obawie o życie swoje i swoich bliskich muszą opuszczać domy i szukać schronienia w innych państwach.
Głównym celem  działań utworzonej w 2013 roku Fundacji Dialogu i Tolerancji jest niesienie pomocy uchodźcom, a także ludziom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, edukacja, wspieranie procesu integracji i podtrzymywanie dialogu międzykulturowego.  Ponadto nacisk kładziony jest na przygotowywanie podopiecznych do samopomocy oraz na tworzenie przestrzeni do poznawania się oraz integracji uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym. Znajdujące się pod opieką Fundacji rodziny czeczeńskie aktywnie angażują się w działania na rzecz polskich dzieci przebywających w szpitalach, więźniów i ich rodzin, osób starszych. Mimo licznych trudności i problemów, z jakimi mierzą się w Polsce, znajdują czas i chęci, by pomagać innym.


Przedstawiciele Fundacji Dialogu i Tolerancji podkreślili, że postawa otwartej gotowości do rozmawiania i poznawania się jest podstawą budowania przyjaznego otoczenia i lepszej przyszłości dla wszystkich.
Pod koniec spotkania pani Marina zaprosiła do gestu solidarności z rodzinami uchodźców z Czeczenii, które oczekują w Brześciu (Białoruś) na możliwość przekroczenia granicy z Polską. Można im pomóc poprzez kupienie ręcznie wykonanych przez Czeczenki lalek, toreb, biżuterii. Zebrane pieniądze w całości przekazywane są do konkretnych rodzin, dla których często jest to jedyne źródło utrzymania. Działania na rzecz uchodźców przebywających w Brześciu można na bieżąco obserwować tu:   https://www.facebook.com/Dzieci-z-Dworca-Brze%C5%9B%C4%87-307063089678726/?fref=ts


Polaków i Czeczenów łączy bardzo dużo, szczególnie, gdy bierzemy pod uwagę system wartości i takie jego elementy jak m.in. rodzina, szacunek do osób starszych, wolność czy przywiązanie do tradycji. Mamy nadzieję, że spotkanie, które odbyło się pod hasłem „O potrzebie dialogu polsko – czeczeńskiego” zainspiruje do poszukiwania tego, co nas łączy oraz tak potrzebnych w dzisiejszych czasach możliwości oraz chęci do integracji.

Last Updated (Monday, 03 April 2017 18:59)