O NAS

Nasza Misja
Myśl przewodnia: Horyzont solidarności nie zna granic. 

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej (SSG) zostało założone w 2007 roku w Lublinie. Podstawą każdej podjętej inicjatywy była wizja realnych potrzeb napływających ze świata i z najbliższej okolicy. Inspiracją dla naszych działań są słowa św. Jana Pawła II: „Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na inny sposób. Na różnych miejscach bowiem cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności.” (Ełk, 1999 r.)

Główny cel Stowarzyszenia to niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Do tej pory prowadziliśmy działania w Polsce, Ukrainie, Gruzji, Białorusi, Serbii, na Kubie, Kurdystanie, Ghanie, Kenii, Tanzanii, Zambii, Algierii, Indiach.
Najważniejsze zadania realizowane przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej to:

  • promowanie w różnych środowiskach w Polsce i za granicą idei poszanowania godności osoby ludzkiej, promocja i organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu misyjnego, upowszechnianie i ochrona wolności i podstawowych praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji.
  • kształtowanie postawy solidarności wśród społeczeństwa polskiego i szacunku wobec innych bez względu na rasę, wiek, tożsamość, poglądy, religię, płeć, miejsce zamieszkania, w tym działania prowadzące do integracji i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  • prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomocy na rzecz potrzebujących.
  • zadania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.
  • pomoc rozwojowa i humanitarna.
  • zbieranie informacji na temat potrzeb pomocy w kraju i za granicą, które stanowią bazę podejmowanych działań.
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz uchodźcom w kraju i za granicą.
  • promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

Ludzie
Stowarzyszenie Solidarności Globalnej utworzyli ludzie, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie jako wolontariusze lubelskich NGO-sów, biorąc udział w akcjach pomocowych na terenie regionu i Polski, a także w wyjazdach misyjnych. Łączy nas wrażliwość na problemy ludzi na całym świecie, otwartość na innych oraz pasja pomagania.

Zarząd

Ewa Pankiewicz – Prezes zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Psycholog, specjalistka w zakresie edukacji międzykulturowej i edukacji globalnej, trener szkoleń dla wolontariuszy i młodzieży z różnych stron świata, koordynator działań o charakterze solidarnościowym. Posługuje się biegle językiem hiszpańskim i angielskim. Koordynuje działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej na Kubie oraz program „Przywrócić marzenia – pomoc dzieciom w Kurdystanie”. Jako wolontariuszka prowadziła działania dla młodzieży oraz seniorów w diecezji Santa Clara na Kubie. Posiada również doświadczenie wolontariatu w Serbii i Białorusi.

Karolina Wychowaniak –Zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Psycholog, koordynuje działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w Gruzji, gdzie wielokrotnie prowadziła działania wolontariackie wśród społeczności marginalizowanych – uchodźców wewnętrznych, Meschetyńców, społeczności muzułmańskich. Zajmuje się pisaniem wniosków projektowych. Posiada doświadczenie wolontariatu w Gruzji, Serbii, Białorusi i Ukrainie.

Renata Dobrzyńska – Skarbnik zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Politolog, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Solidarności Globalnej. Od początku zaangażowana w powstanie i rozwój SSG. Posiada doświadczenie wolontariatu na Kubie, w Gruzji i w Polsce. Skarbnica historii Stowarzyszenia Solidarności Globalnej.

Anna Opasiak – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Dziennikarka radiowa, w swojej pracy podejmuje tematy społeczne, solidarnościowe, problemy międzynarodowe. Posiada doświadczenie wolontariatu w Gruzji, Ukrainie i Polsce. Dokumentuje działania Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w formie materiałów radiowych.

Barbara Cholewa – Członek zarządu Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada doświadczenie wolontariatu w Ukrainie, w Polsce koordynuje działania programu wolontariackiego Gorący Patrol pomagającego osobom w kryzysie bezdomności, który prowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie.

ks. Mieczysław Puzewicz- Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Solidarności Globalnej Inicjator programów na rzecz pomocy bezdomnym, więźniom, uchodźcom, dzieciom ulicy, młodocianym przestępcom, chorym psychicznie, w ramach kampanii „Budujcie Cywilizację Miłości”. Koordynator akcji pomocy humanitarnej m.in. dla Kuby, Ukrainy, Gruzji, Kenii i Tanzanii. Dziennikarz radiowy oraz internetowy, sprawozdawca m.in. z pielgrzymek Jana Pawła II oraz z wizyty Benedykta XVI na Kubie (2012). Został wyróżniony m.in międzynarodową nagrodą im. Jana Pawła II Veritatis Splendor- Blask Prawdy przyznawaną przez międzynarodową kapitułę.