S T A T U T
Stowarzyszenia Solidarności Globalnej
(tekst jednolity z dnia 11 października 2019 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Solidarności Globalnej i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U Nr. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.
§ 3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 4
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność za granicą, zgodnie z prawem miejscowym.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 6
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8
Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
§ 9
Z zasadniczego celu wynikają następujące zadania Stowarzyszenia:
1. Promowanie idei poszanowania godności osoby oraz miłości bliźniego.
2. Kształtowanie postawy solidarności z drugim człowiekiem bez względu na rasę, wiek, tożsamość, wyznawane poglądy, religię, płeć czy miejsce zamieszkania.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
4. Podejmowanie działań z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej w kraju i za granicą.
5. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
6. Promocja i organizacja wolontariatu w tym wolontariatu misyjnego.
7. Prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomocy na rzecz potrzebujących.
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.
9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Badanie i gromadzenie informacji na temat potrzeb pomocy w kraju i za granicą.
11. Pomoc finansowa i materialna różnym instytucjom działającym na terenach misyjnych (diecezje, parafie, szkoły, szpitale, sierocińce itp.).
12. Promowanie idei sprawiedliwego handlu.
13. Organizacja pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz uchodźcom w kraju i za granicą.
14. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
15. Prowadzenie działań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
19. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej oraz zaopatrzenia wsi w wodę oraz innej infrastruktury.
20. Prowadzenie działalności na rzecz kultu religijnego.
21. Działalność charytatywna.
22. Prowadzenie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
23. Prowadzenie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
24. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
25. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
26. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
27. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
28. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
29. Działalność na rzecz resocjalizacji i reintegracji społecznej osób osadzonych w placówkach penitencjarnych, osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Schroniskach dla Nieletnich i osób opuszczających te placówki.
30. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
31. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
32. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
33. Prowadzenie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
34. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
35. Działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
36. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
§ 10
1.Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
1) Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne w kraju i za granicą.
2) Opracowanie i realizacja projektów humanitarnych, misyjnych i rozwojowych t.j. budowa szpitali, szkół, finansowanie środków transportu, budowa studni i inne w kraju i za granicą.
3) Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania na rzecz osób i środowisk znajdujących się w potrzebie w kraju i zagranicą, zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
4) Organizacja punktów pomocowych i dystrybucji pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz uchodźców w kraju i za granicą.
5) Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, spotkań, wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów, wykładów dla dzieci, młodzieży dorosłych oraz osób starszych w kraju i za granicą.
6) Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kraju i za granicą.
7)Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
8) Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia.
9) Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce misyjnej i rozwojowej.
10) Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych.
11) Tworzenie i rozwijanie struktur wolontariatu poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy oraz tworzenie bazy danych wolontariuszy.
12) Prowadzenie działalności wydawniczej.
13) Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego w kraju i za granicą.
14) Prowadzenie wymian i staży wolontariackich, edukacyjnych, kulturalnych i naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.
15) Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych oraz audiowizualnych wspierających realizację programów pomocy w kraju i za granicą.
16) Współpracę o zasięgu regionalnym, międzyregionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.
17) Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w kraju i za granicą.
18) Organizacja szkoleń i obozów z zakresu obronności.
19) Logistyczne i techniczne wsparcie wydarzeń mieszczących się w obszarze pożytku publicznego oraz podwykonawstwo i zadania zlecone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie jak i nieodpłatnie.
§ 11
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
§ 12
Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, kościołami, związkami, religijnymi i wyznaniowymi (prowadzącymi działalność charytatywną, pomocową i misyjną), szkołami, uczelniami wyższymi, mediami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia w kraju i za granicą w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 15
1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei zgodnych z celami Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu. Kandydaci na członków zwyczajnych i wspierających winni złożyć pisemną deklarację.
§ 16
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. zaangażowania w działalność Stowarzyszenia;
4. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
§ 17
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3.uiszczania uchwalonej kwoty składek
§ 18
1. Członek wspierający i honorowy posiada uprawnienia określone w § 16 pkt. 3 – 5.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i podjętych na jego podstawie uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.
§ 19
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłaszanej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu;
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał i regulaminów;
4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 20
W przypadkach określonych w § 19 Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu lub pozbawieniu członkostwa honorowego, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
§ 21
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 20.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia.
§ 24
Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 25
W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z zastrzeżeniem, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
6. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 28
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze lub sprawodawczo-wyborcze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 30
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków pisemnie, bądź za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
§ 32
1. Zarząd składa się z 5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia członków.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
§ 33
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
6. opracowanie programu działalności Stowarzyszenia;
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;
9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
10. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
11. ustalanie wysokości składek członkowskich;
12. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;
13. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
14. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy;
§ 34
1. W sprawach finansowych Stowarzyszenie reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe dwuosobowo prezes i zastępca prezesa lub prezes i skarbnik lub zastępca prezesa i skarbnik.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
3. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;
4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
§ 37
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 38
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz składki statutowe.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z: dotacji władz państwowych i samorządowych, nawiązek, wpłat sponsorów, zbiórek publicznych, spadków, zapisów, darowizn oraz wpływów z działalności statutowej, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku stowarzyszenia, odsetki, dochody z kapitału.
3. Wszelkie dochody z działalności Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 39
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 40
Uchwałę  sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.
§ 41
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia.
2. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej – non profit, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.