Nasza Misja
Myśl przewodnia: Horyzont solidarności nie zna granic. 

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej (SSG) zostało założone w 2007 roku w Lublinie. Podstawą każdej podjętej inicjatywy była wizja realnych potrzeb napływających ze świata i z najbliższej okolicy. Inspiracją dla naszych działań są słowa św. Jana Pawła II: „Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na inny sposób. Na różnych miejscach bowiem cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności.” (Ełk, 1999 r.)

Główny cel Stowarzyszenia to niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Do tej pory prowadziliśmy działania w Polsce, Ukrainie, Gruzji, Białorusi, Serbii, na Kubie, Kurdystanie, Ghanie, Kenii, Tanzanii, Zambii, Algierii, Indiach.
Najważniejsze zadania realizowane przez Stowarzyszenie Solidarności Globalnej to:

  • promowanie w różnych środowiskach w Polsce i za granicą idei poszanowania godności osoby ludzkiej, promocja i organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu misyjnego, upowszechnianie i ochrona wolności i podstawowych praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działań wspomagających rozwój demokracji.
  • kształtowanie postawy solidarności wśród społeczeństwa polskiego i szacunku wobec innych bez względu na rasę, wiek, tożsamość, poglądy, religię, płeć, miejsce zamieszkania, w tym działania prowadzące do integracji i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  • prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomocy na rzecz potrzebujących.
  • zadania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.
  • pomoc rozwojowa i humanitarna.
  • zbieranie informacji na temat potrzeb pomocy w kraju i za granicą, które stanowią bazę podejmowanych działań.
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz uchodźcom w kraju i za granicą.
  • promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.