Misj Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej jest niesienie pomocy osobom bdcym w potrzebie poprzez dziaalno misyjn, rozwojow, edukacyjn, humanitarn oraz wszelk dziaalno suc ochronie godnoci ycia ludzkiego od poczcia do naturalnej mierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

ZAPYTANIE OFERTOWE - LIDER MERYTORYCZNY z dnia 16 grudnia 2013 r

Zapraszamy do zoenia oferty na penienie w funkcji Lidera merytorycznego projektu w ramach realizacji projektu "Media w subie integracji. Dziaania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujcych cudzoziemcw w Polsce" finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich, budetu pastwa i rodkw wasnych Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej.

1. DANE ZAMAWIAJCEGO:

Stowarzyszenie Solidarnoci Globalnej

ul. Niepodlegoci 13/34, 20-246 Lublin

Tel. /81/ 534 26 52, fax. /81/ 532 45 45,

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NIP 946 253 37 64

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA

Zapraszamy do zoenia oferty na penienie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. funkcji Lidera Merytorycznego projektu w ramach projektu "Media w subie integracji. Dziaania na rzecz wsparcia medialnego inicjatyw integrujcych cudzoziemcw w Polsce" finansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich, budetu pastwa i rodkw wasnych Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej.

Podstawowe obowizki:

projektowanie i realizacja dziaa, nadzr nad jakoci, formami i treciami spotka, warsztatw i konferencji, przygotowanie harmonogramu dziaa, przygotowanie treci merytorycznych materiaw informacyjno-promocyjnych, przygotowanie kryteriw selekcji uczestnikw warsztatw i ekspertw polskich; przygotowanie sal na spotkania i warsztaty, przygotowanie raportw z merytorycznej realizacji projektu

Wymagane wyksztacenie i dowiadczenie zawodowe oraz umiejtnoci:

Zamawiajcy wymaga aby osoba penica funkcj lidera merytorycznego projektu posiadaa nastpujce wyksztacenie i dowiadczenie zawodowe:

umiejtno pracy w grupie i zarzdzania zespoem i projektem, otwarto, kreatywno, dowiadczenie w pracy z cudzoziemcami i znajomo wytycznych dotyczcych EFI, dowiadczenie w realizacji projektw finansowanych ze rodkw UE, w tym EFI umiejtnoci koordynacji zada zwizanych bezporednio z realizacj projektu.

Do oferty naley doczy dokumenty potwierdzajce wyksztacenie i dowiadczenie: CV, dyplomy, zawiadczenia, certyfikaty, listy referencyjne itp.

Zamawiajcy informuje, e dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji bd mogy by udostpniane w celu monitoringu, sprawozdawczoci i audytu realizowanego projektu wycznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyszych czynnoci.

Projekt jest finansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich, budetu pastwa i rodkw wasnych Stowarzyszenia Solidarnoci Globalnej.

3. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty poprawne pod wzgldem formalnym zostan ocenione na podstawie kryterium:

Cena ? waga kryterium 100 %

Oferta z najnisz zaoferowan cen otrzyma 100 punktw, pozostae oferty proporcjonalnie mniej.

4. TERMIN I SPOSB ZOENIA OFERTY

Sposb przygotowania oferty:

a) Oferta musi by sporzdzona w jzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rcznie dugopisem bd niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

b) Koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

c) Oferent moe zoy w prowadzonym postpowaniu wycznie jedn ofert.

d) Ofert wraz z wymaganymi zacznikami naley umieci w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie opatrzonej dopiskiem ?Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2013 roku - lider merytoryczny?.

e) Oferty naley skada wg wzoru formularza ofertowego (za. Nr 1).

Miejsce i termin skadania ofert:

Oferty mona skada osobicie w godz. 10:00 ? 15:00 lub przesa na adres: ul. Jezuicka 4/5, 20-113 Lublin do dnia 31.12.2013 r. do godz. 10:00.

WZR ZGOSZENIA

 
Nasz kana na YouTube

Translator
Zaloguj