Misją Stowarzyszenia Solidarności Globalnej jest niesienie pomocy osobom będącym w potrzebie poprzez działalność misyjną, rozwojową, edukacyjną, humanitarną oraz wszelką działalność służącą ochronie godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Nasi partnerzy


Polub nas na:

Somethere

Projektu „Współpraca  międzynarodowa jako metoda budowania lokalnego potencjału integracyjnego polskich miast   (Lublina i Białegostoku)”

Projekt ma na celu rozpoczęcie długofalowych działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej między koalicją organizacji pozarządowych z Lublina i Białegostoku oraz 4 państw UE: Portugalii, Hiszpanii, Austrii i Czech. Innowacyjne podejście polega na zawiązaniu trwałych mechanizmów współpracy łączących podmioty na różnych szczeblach zarządzania i stanowienia prawa i aktywności na poziomie:

- lokalnym,

- regionalnym,

- krajowym

- międzynarodowym.

 

Silny nacisk będzie spoczywał na zaangażowaniu organizacji pozarządowych z Polski i 4 innych krajów UE, które często są inspiratorami działań lokalnych i na wyższych poziomach. Do takich należą organizacje lubelskie i białostockie, których rozwiązania uważane są często za modelowe. Współpraca będzie obejmować głównie wymianę informacji na temat ogólnej sytuacji dotyczącej integracji i działań prowadzonych w tym obszarze, dobrych praktyk i metod skutecznego angażowania obywateli państw trzecich w działania integracyjne. Współpraca ta, będzie naturalnym impulsem dla podjęcia kolejnych działań służących osiąganiu jeszcze lepszych efektów, a także przygotowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie polityki i środków realizowanych w celu integracji OPT w Polsce i UE.

Projekt zakłada realizację wizyt studyjnych reprezentacji lubelskich i białostockich NGOs oraz władz szczebla centralnego, samorządowego i przedstawicieli świata nauki i mediów z ich odpowiednikami w 4 krajach UE. W trakcie poszczególnych wizyt studyjnych ich uczestnicy zapoznają się z obowiązującym w danym państwie systemem integracji OPT, począwszy od szczebla centralnego, poprzez regionalny, aż do lokalnego. Przedmiotem analiz będzie sposób w jaki krajowe strategie integracji wdrażane są lokalnie, oraz czy działania lokalne są inspiracją do modyfikacji polityk krajowych. Istotnym elementem, który będzie badany, jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania integracyjne, sposób ich finansowania oraz zakres współpracy z władzami centralnymi, regionalnymi i lokalnymi oraz służbami socjalnymi, szkołami, mediami i innymi NGOs.

Oferując własne doświadczenia polskie organizacje otrzymają dostęp do szerokich zasobów know-how zgromadzonych w innych krajach UE w toku zaplanowanych, międzynarodowych działań. Wiele krajów Europy zachodniej zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach swój status z krajów emigranckich na kraje imigranckie. Wykorzystanie ich pozytywnych i negatywnych doświadczeń jest kluczowe, ponieważ może to pomóc w uniknięciu błędów i zapobiec ekstremalnym  sytuacjom, których te kraje doświadczyły.Nawiązane relacje i partnerstwo będą trwałe poprzez merytoryczne zaangażowanie każdej ze stron, czym wyraz dadzą zainteresowani podczas pierwszego Międzynarodowego Forum Integracyjnego, które będzie zwieńczeniem niniejszego projektu. Powstanie również publikacja będąca zbiorem dobrych praktyk oraz album-kalendarz promujący międzynarodowe doświadczenia EFI na poziomie europejskim.

Relacje z wizyt studyjnych :

- integracja po austriacku

- integracja po czesku

- integracja Katalonia

 
Nasz kanał na YouTube

 

Translator